Clash.Meta Wiki
搜索
⌃K

端口规则

例:
rules:
#目的端口规则
- DST-PORT,123/136/137-139,DIRECT #【Meta专属】可指定端口范围
#来源端口规则
- SRC-PORT,123/136/137-139,DIRECT,udp #【Meta专属】可指定端口范围
支持多端口复合写法:允许一条规则定义多个端口。
例: - DST-PORT,123/136,DIRECT 表示:123和136,两个端口 (“/”表示 "和")
- SRC-PORT,137-139,DIRECT 表示:137到139,三个端口 (“-”表示 "至")
- SRC-PORT,123/136/137-139,DIRECT 表示 123和136以及137到139,共5个端口
本文内容只展示Meta专属特性,全部规则配置内容请参阅 完整示例 ,或者请查阅 Clash Wiki